Lektorisanje

Lektorisanje

Lektura – podrazumeva čitanje nekog rukopisa i ispravljanje pravopisnih i gramatičkih grešaka koje se u njemu nalaze. Pravopis podrazumeva kompleksan niz pravila kojih se treba pridržavati u pisanju, pa je samim tim lektura posao koji obavljaju za to kvalifikovane osobe. Dužnost lektora je, takođe, da obrađujući rukopis, uzme u obzir i pisca i čitaoca datog rukopisa i da se potrudi da stilskim oblikovanjem teksta omogući razumevanje napisanog, kao i da održi osnovnu formu i poruku svakog segmenta koju je pisac (autor) imao na umu stvarajući rukopis. Posao lektora je čitanje i ispravljanje pisanog materijala pre nego što se on objavi. Lekturi podležu svi autorski teksovi koji će na bilo koji način doći u kontakt sa publikom, kao i prevodi na srpski jezik.

Korektura – je proces ispravljanja grešaka nastalih u kucanju i pripremi za štampu. U praksi se vrlo često događa da tekst iz štampe izađe sa većim brojem banalnih grešaka, pre svega izostavljenih slova (grafema). Takvi problemi se lako mogu izbeći, a jedan od najlakših načina je da se posle urađenog preloma teksta uradi prvi tisak (odštampa jedan primerak teksta), a zatim se korektoru da na uvid, gde će on ispraviti sve greške nastale u pripremi i štampi. Na osnovu ispravljenog primerka teksta, štampa se tiraž koji je potreban autorima ili izdavaču.
Korekturu je moguće raditi i samo posle preloma teksta u elektronskom obliku, sa napomenom za stručno lice koje radi na slaganju teksta.